Vítejte na stránkách Sportovní klub.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Stanovy

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU

SK NEDĚLIŠTĚ


 1. Základní ustanovení

Sportovní klub NEDĚLIŠTĚ (dále jen SK), je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly). Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.

SK byl založen:

dne: 29. května 2001

pod názvem: SK NEDĚLIŠTĚ

se sídlem: Josefa Česáka 30, Neděliště, 503 12


 1. Poslání a cíle

Základním posláním SK NEDĚLIŠTĚ je:

 1. a) Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
 2. b) Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže.
 3. c) Vytvářet ekonomickou základnu pro plněních svých cílů a poslání, a to i vlastní hospodářskou činností.
 4. d) Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení a jiná, která vlastní nebo užívá.
 5. e) Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.
 6. f) Hájit zájmy SK navenek i uvnitř organizace, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovní svazy apod.) i jednotlivci.
 7. g) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.


III. Orgány klubu

Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

 1. a) rozhoduje o vzniku a zániku SK (v případě zániku i o majetkovém vypořádání)
 2. b) rozhoduje o sídlu a symbolice SK
 3. c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK
 4. d) volí výkonný výbor a revizní komisi
 5. e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru) nebo organizace
 6. f) rozhoduje o rozpuštění oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem (zejména zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů)
 7. g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům (odborům) a organizacím
 8. h) stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období
 9. i) schvaluje a vydává organizační řád SK a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK


K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 1/2 většiny přítomných delegátů za nadpoloviční přítomnosti všech pozvaných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.


Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor a má vždy lichý počet členů. Valná hromada může rozhodnout o rozšíření výkonného výboru. Ten má vždy předsedu, který je stejně jako další členové výkonného výboru (mimo tajemníka a hospodáře) volen každý rok valnou hromadou,. Tajemník i hospodář z důvodu kontinuity práce SK budou znovu voleni až po jejich případném odvolání valnou hromadou. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby. K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  Navenek jeho jménem jedná předseda, nebo jím pověřený funkcionář.


Výkonný výbor zejména:

 1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
 2. organizuje a řídí hospodářskou činnost SK
 3. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob
 4. dbá na hospodárné využívání a údržbu majetku SK
 5. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami
 6. k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu

 

Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejich členů a její statut schvaluje valná hromada. 


 1. Společné zásady členství

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami SK. O přijetí za člena rozhoduje oddíl (odbor) nebo organizace, které stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad schválených valnou hromadou.

Výši členských příspěvků stanoví oddíly (odbory) nebo organizace.

 Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.


Základní práva členů SK jsou:

 1. a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci oddílu, tak v rámci SK jako celku a to za podmínek stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK závazně přijaty
 2. b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají
 3. c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce oddílu či odboru v orgánech SK
 4. d) účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti, nebo chování
 5. e) volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů SK


Základními povinnostmi člena jsou:

 1. a) dodržovat stanovy klubu, interní předpisy a základní etické a mravní normy sportovce
 2. b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK
 3. c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno
 4. d) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán podle stanov rozhodl
 5. e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen


Členství zaniká:

 1. a) Vystoupením
 2. b) Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
 3. c) Vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím
 4. d) Úmrtím člena, či zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění)


O opatřeních podle bodu b) a c) rozhoduje výkonný výbor. Člen má právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek.


 1. Majetek a hospodaření klubu

Zdrojem majetku jsou zejména:

 1. a) příspěvky členů
 2. b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
 3. c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
 4. d) příspěvky a dotace od sportovních svazů
 5. e) státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob
 6. f) majetek převedený do vlastnictví jinou organizací apod.


Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech práva k hospodaření i k jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhodne výkonný výbor.


Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit  s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.


Hospodaření s majetkem SK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku SK a ostatního majetku.


Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů (odborů) a organizací.


Jménem SK vystupuje předseda nebo tajemník nebo jiný jimi pověřený člen výkonného výboru. K platnosti úkonu předsedy oddílu (odboru) jménem SK je zapotřebí dodatečného schválení výkonným výborem.


 1. Závěrečné ustanovení


Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace dne: 12.6.2001 pod č.j. VS/1-1/47315/01-R

IČO: 265 33 456


Na ustavující valné hromadě SK Neděliště


V Nedělištích   dne: 29.5.2001

publikováno: 23. 8. 2022 15:37, OI Developer